DANH SÁCH CÁC TRANG ĐÀO BITCOIN FREE - HƯỞNG HOA HỒNG TỪ REF CAO.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DANH SÁCH CÁC TRANG ĐÀO BITCOIN FREE - HƯỞNG HOA HỒNG TỪ REF CAO.

vanlaiktvn

1.Nhận Bitcoin sau mỗi 1 tiếng.
➡️Freebitcoin link đăng kí:https://goo.gl/1wrfjo --->trang này thì cực kỳ phổ biến.Mỗi 60 phút bạn vào đào một lần nhé.Nếu may mắn có thể kiếm được 0.00073556 BTC mỗi 60 phút thậm chí nhiều hơn.Trang này có đánh xổ số nhưng mình khuyến khích không nên chơi tại được thì ít mà thua thì nhiều.
➡️Freedogecoin Link đăng kí:https://goo.gl/2WqCzi --->trang này tương tự Freebitcoin nhưng đào Dogecoin nhé.Các bạn vào trang:https://my.dogechain.info để tạo ví rồi vào đăng kí chơi nhé.
➡️Dailyfreebit Link đăng kí : https://goo.gl/U3D6nZ
2.Nhận Bitcoin sau mỗi 5 phút:
➡️Bitcoinker Link đăng kí:https://goo.gl/xkhRZG --->Đào 5 phút thì trang này hiện nay là nhất nhé.Mỗi 5 phút đào một lần thanh toán vào chủ nhật cho tài khoản trên 20000 satoshi.May mắn có thể kiếm được 100000 satoshi mỗi 5 phút nhé.Trang này hiện tại đã thanh toán cho mình 8 lần rồi nhé.
➡️Getyourbitcoin Link đăng kí:https://goo.gl/dTiwUU --->Trang này uy tín thứ 2 nhé và thuộc dạng site lâu đời.Mỗi 5 phút các bạn đào được 65 satoshi nhé.
➡️Compole Link đăng kí : https://goo.gl/eUFDjo --->Đăng kí lần đầu được tăng 1000 satoshi.
➡️Boxbitcoin Link đăng kí :https://goo.gl/wXtsC2 --->may mắn có thể kiếm 50000 satoshi mỗi 10 phút.
➡️Btcforclick Link đăng kí : https://goo.gl/c2a6yY
3.Xem quảng cáo kiếm bitcoin:
➡️Bitsforclick Link đăng kí : https://goo.gl/LMmtbN --->Trang này có rất nhiều quảng cáo tha hồ kiếm nhé.Mỗi quảng cáo có giá từ 0.00000014 đến 0.00000098BTC.
➡️Bitter Link đăng kí : https://goo.gl/yiFdej
➡️Btcclick Link đăng kí : https://goo.gl/cdQ8gG
➡️Adbtc Link đăng kí : https://goo.gl/iifja5
4.Đào Tự Động Bitcoin:
➡️Moonbitcoin : https://goo.gl/sCk7QJ --->trang đào tự động nhưng đào rất chậm.Muốn đào nhanh phải ref người tham gia.
[➡️Moonlitecoin : https://goo.gl/nBHj6b --->trang đào Litecoin nhé.
[➡️Moondogecoin : https://goo.gl/NpPxxw --->trang đào dogecoin