BẠN CÓ THỂ KIẾM ĐƯƠC ĐẾN 10000 SATOSHI MỖI 5 PHÚT.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

BẠN CÓ THỂ KIẾM ĐƯƠC ĐẾN 10000 SATOSHI MỖI 5 PHÚT.

vanlaiktvn
Bitcoinker là một trong những vòi nước Bitcoin cổ nhất và cao nhất. Bạn có thể kiếm được từ 50- 10,000 Satoshis mỗi 5 phút.
Các khoản thanh toán được thực hiện tự động vào Chủ nhật 11:00 (GMT) cho các địa chỉ đã xác nhận hơn 20.000 Satoshis.
Liên kết đăng ký:https://goo.gl/xkhRZG